Algemene voorwaarden

1. Onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en geldig tot de datum zoals vermeld in de offerte

2. Amuse Productions is gerechtigd om bij annuleringen de kosten voor voorbereiding, administratie en gereserveerde productiecapaciteit aan de klant door te berekenen.

3. Amuse Productions is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk- of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

5. Orderwijzigingen dienen uitsluitend schriftelijk doorgegeven te worden.

6. Misverstanden voortvloeiend uit specificaties of andere mededelingen die door de klant mondeling dan wel telefonisch worden verstrekt en niet juist, niet tijdig of onvolledig zijn kunnen niet aan Amuse Productions worden toegerekend.

7. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan tot een maximum van 5%.

8. Voorgelegde drukproeven dienen bij spoed binnen 24 uur (tenzij nadrukkelijk anders vermeld) aan Amuse Productions te zijn geretourneerd. Bij een latere toezending kan de levertijd in gevaar komen en zal er een nieuwe levertijd worden bepaald.

9. De kosten voor een extra drukproef die het gevolg zijn van door de klant aangebrachte wijzigingen op het oorspronkelijke aangeleverde materiaal (kopij of digitaal) zijn voor rekening van de klant.

10. De door Amuse Productions aangegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Amuse Productions is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de klant haar in gebreke heeft gesteld.

11. De binding van Amuse Productions aan een overeengekomen uiterste levertermijn vervalt indien de klant wijzigingen in de specificaties van het werk wenst.

12. Na levering is de klant gehouden de goederen onmiddellijk te controleren op eventuele fouten en schade. Klachten dienen binnen 14 dagen na levering en schriftelijk (email) aan Amuse Productions kenbaar te worden gemaakt. Na deze termijn geldt de levering als deugdelijk en worden klachten niet meer in behandeling genomen.

13. Amuse Productions behoudt zich het recht voor een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen.

14. Indien de klant het geleverde geheel of gedeeltelijk in gebruik heeft genomen wordt de prestatie te allen tijde als deugdelijk gesteld.

15. Amuse Productions is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de klant.

16. Alle door Amuse Productions genoemde prijzen zijn excl. BTW en excl. BUMA STEMRA tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.